Maarten Tromplaan 13
5242 AW Rosmalen
+31 (0)6 218 650 10
info@bmcpensioen.nl
  • Onbezorgd over later
  • Meer weten over later
  • Duidelijk over later
  • Dromen over later
  • Duidelijk over later

Privacyverklaring

Privacyverklaring BMC Pensioen & Communicatie B.V.

BMC Pensioen & Communicatie B.V. verricht diensten ten behoeve van de opdrachtgever, zoals beschreven in de hoofdovereenkomst.

Deze diensten brengen met zich mee dat persoonsgegevens worden verwerkt, waarvoor BMC Pensioen & Communicatie B.V. de verwerkingsverantwoordelijke is in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming (hierna: “AVG”). 

In de AVG wordt aan de onderstaande begrippen de navolgende betekenis gegeven: 

  • Verwerking”: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens; 
  • Persoonsgegevens”: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit;  
  • Verwerkingsverantwoordelijke”: een natuurlijk persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;
  • Verwerker”: een natuurlijk persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/ dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt; 

 

Informatieplicht

BMC Pensioen & Communicatie B.V. is op grond van de AVG verplicht om betrokkenen te informeren over het verwerken van persoonsgegevens. Hierbij stelt BMC Pensioen & Communicatie B.V. betrokkenen op de hoogte van de manier waarop BMC Pensioen & Communicatie B.V. met persoonsgegevens om gaat.

 

Betrokkene tevens opdrachtgever

In het kader van de dienstverlening van BMC Pensioen & Communicatie B.V. op grond van de hoofdovereenkomst, kan de betrokkene tevens de opdrachtgever zijn.

 

Identiteit en contactgegevens van BMC Pensioen & Communicatie B.V.:

Rechtsvorm:           Besloten Vennootschap        

Statutaire naam:  BMC Pensioen & Communicatie B.V.

Bezoekadres:         Europalaan 22, 5232 BC ‘s-Hertogenbosch

Postadres:               Postbus 1611, 5200 BR ‘s-Hertogenbosch

Website:                   www.bmcpensioen.nl

E-mail:                      info@bmcpensioen.nl

KvK-nummer:        56230915

 

Wijze van verwerking

BMC Pensioen & Communicatie B.V. hecht groot belang aan de bescherming van de veiligheid van de persoonsgegevens die zij verwerkt. BMC Pensioen & Communicatie B.V. zal persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de AVG.

Persoonsgegevens worden zoveel mogelijk verzameld bij de betrokkene zelf.

BMC Pensioen & Communicatie B.V. kan de persoonsgegevens die zij heeft verzameld bij betrokkene zelf, combineren met de informatie, waaronder mogelijk ook persoonsgegevens, die zij uit andere bronnen heeft verkregen.

Het doel van de verwerking is de uitvoering van de door opdrachtgever aan BMC Pensioen & Communicatie B.V. verstrekte opdracht als neergelegd in de hoofdovereenkomst. De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk ter uitvoering van de hoofdovereenkomst.

BMC Pensioen & Communicatie B.V. zorgt ervoor dat de persoonsgegevens kloppen en volledig zijn voordat ze verwerkt worden. De persoonsgegevens worden alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht. Daarnaast beveiligt BMC Pensioen & Communicatie B.V. alle persoonsgegevens.

 

Delen persoonsgegevens met derden

Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij dit uitdrukkelijk nodig is voor de dienstverlening van BMC Pensioen & Communicatie B.V., er een wettelijke plicht op BMC Pensioen & Communicatie B.V. rust of wanneer opdrachtnemer daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. 

Er worden geen gegevens doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). 

 

Toestemming

Een eventueel gegeven toestemming kan door betrokkene worden ingetrokken. Een dergelijke intrekking heeft geen terugwerkende kracht, zodat een dergelijke intrekking geen afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

BMC Pensioen & Communicatie B.V. wijst betrokkene erop dat de verstrekking van persoonsgegevens een noodzakelijke voorwaarde is om van de dienstverlening van BMC Pensioen & Communicatie B.V. gebruik te maken.

 

De bewaartermijn

BMC Pensioen & Communicatie B.V. bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de uitvoering van de hoofdovereenkomst, of, indien tussen partijen een bewaartermijn is overeengekomen, niet langer dan deze termijn.

Bij beëindiging van de hoofdovereenkomst, of indien van toepassing aan het einde van de overeengekomen bewaartermijnen, zal BMC Pensioen & Communicatie B.V. de persoonsgegevens naar keuze van de betrokkene vernietigen of teruggeven aan de betrokkene.  

 

Rechten van betrokkene

Op grond van de AVG heeft de persoon van wie de gegevens worden verwerkt (betrokkene) de navolgende rechten:

• Recht op informatie: Betrokkene heeft het recht om aan BMC Pensioen & Communicatie B.V. te vragen of zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt.

• Inzagerecht: Betrokkene heeft de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier,

  zijn/haar gegevens worden verwerkt.

• Correctierecht: Als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kan betrokkene

   een verzoek indienen bij BMC Pensioen & Communicatie B.V. om dit te corrigeren.

• Recht van verzet: Betrokkene heeft het recht aan BMC Pensioen & Communicatie B.V.

   te vragen om zijn/haar persoonsgegevens niet meer te gebruiken.

• Recht om vergeten te worden: In gevallen waar de betrokkene toestemming heeft

  gegeven om gegevens te verwerken, heeft de betrokkene het recht om de

   persoonsgegevens te laten verwijderen.

• Recht op bezwaar: Betrokkene heeft het recht om bezwaar aan te maken tegen de

  verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. BMC Pensioen & Communicatie B.V. zal

  hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking. 

 

Indienen van verzoek/ indienen klacht bij toezichthouder

Om gebruik te maken van zijn/haar rechten kan de betrokkene een verzoek indienen bij BMC Pensioen & Communicatie B.V.. Dit verzoek kan zowel schriftelijk als via de e-mail ingediend worden. BMC Pensioen & Communicatie B.V. heeft vier weken de tijd, vanaf de ontvangst van het verzoek, om te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Binnen vier weken zal BMC Pensioen & Communicatie B.V. laten weten wat er met het verzoek gaat gebeuren.

Als het verzoek niet wordt opgevolgd is er de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Aan de hand van een verzoek kan BMC Pensioen & Communicatie B.V. aanvullende informatie opvragen om zeker te zijn van de identiteit van de betrokkene.