Maarten Tromplaan 13
5242 AW Rosmalen
+31 (0)6 218 650 10
info@bmcpensioen.nl
  • Duidelijk over later
  • Dromen over later
  • Duidelijk over later
  • Onbezorgd over later
  • Meer weten over later

Algemene voorwaarden

U kunt de actuele algemene voorwaarden ook downloaden via de sitemap.

Algemene Voorwaarden

Versie 2014.01

                                                          ALGEMEEN

1.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door BMC Pensioen & Communicatie B.V. werkzaamheden worden verricht.

 

1.2

Opdrachtgever is een natuurlijke of rechtspersoon, die aan BMC Pensioen & Communicatie B.V. een opdracht verstrekt, een overeenkomst aangaat of op een andere wijze in relatie tot haar staat.

 

1.3

Onder het begrip “Opdrachtgever” wordt in deze voorwaarden mede verstaan, diens vertegenwoordigers, gemachtigden en andere rechtverkrijgenden.

 

 

2                                              OVEREENKOMST

2.1

Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke, getekende aanvaarding van de offerte of opdrachtbevestiging. Wijzigingen in een opdracht kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden en zijn van kracht vanaf het moment dat BMC Pensioen & Communicatie B.V.  deze schriftelijk aanvaard.

3                                              UITVOERING

3.1

BMC Pensioen & Communicatie B.V. zal de opdracht met zorg uitvoeren en hierover, indien van toepassing, schriftelijk adviseren.

 

3.2

De opdracht wordt, indien van toepassing, in fasen onderverdeeld:

-opdrachten gericht op advies;

-opdrachten gericht op beheer;

-opdrachten gericht op communicatie.

 

3.3

De opdrachtgever kan ná voltooiing van één of meerdere fasen en indien van toepassing de opdracht terugnemen, na schriftelijk verzoek hiertoe. De overeengekomen vergoeding

aan BMC Pensioen & Communicatie B.V. is dan verschuldigd tot en met de fase waarna terugname van de opdracht heeft plaatsgevonden.

 

 

4                                             INFORMATIE

4.1

Partijen zullen alle redelijkerwijs noodzakelijke voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de vertrouwelijke aard van ontvangen informatie geheim te houden. Op grond hiervan kan de opdrachtgever BMC Pensioen & Communicatie B.V. niet in gebreke stellen.

 

5                                              UITVOERINGTERMIJN

5.1

Alle door BMC Pensioen & Communicatie B.V. genoemde termijnen voor uitvoering van de opdracht zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld. Indien overschrijding van een genoemde termijn dreigt zal BMC Pensioen & Communicatie B.V. opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen.

5.2

Een overschrijding van een genoemde termijn kan niet lijden tot ontbinding van de opdracht. Een overschrijding van een termijn heeft daarnaast geen gevolg voor de verschuldigdheid van de vergoeding van reeds geleverde prestaties.

 

6                                              MEDEWERKING DOOR OPDRACHTGEVER

6.1

Opdrachtgever zal, indien noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht, zijn medewerking verlenen en steeds tijdig schriftelijk alle nuttige informatie en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen.

 

6.2

Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet tijdig ter beschikking van BMC Pensioen & Communicatie B.V. staan of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan dit tot opschorting van de overeenkomst aanleiding geven.

 

 

7                                              VERGOEDING VOOR DIENSTVERLENING

7.1

De overeengekomen vergoeding voor de door BMC Pensioen & Communicatie B.V. uitgevoerde opdrachten is exclusief omzetbelasting.

 

7.2

De opdrachtgever zal binnen 30 dagen na de datum van declaratie betalen.

 

7.3

Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling de vordering niet voldoet binnen de  daartoe gestelde termijn, kan de vordering uit handen worden gegeven waarbij op dat moment ook de buitengerechtelijke incassokosten voor rekening komen van de opdrachtgever

 

 

8                                              NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING

8.1

Omstandigheden buiten de wil en het toedoen van BMC Pensioen & Communicatie B.V., alsmede iedere niet voorzienbare omstandigheid waardoor de nakoming of tijdige nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet van BMC Pensioen & Communicatie B.V. kan worden verlangd, gelden als niet toerekenbare tekortkoming van de opdrachtnemer.

 

8.2 

Onder dergelijke omstandigheden worden ondermeer verstaan het niet, niet volledig of niet correct informeren van BMC Pensioen & Communicatie B.V. door de opdrachtgever, het al dan niet toerekenbaar tekortkomen van een door BMC Pensioen & Communicatie B.V. ingeschakelde derde, bijzondere weersomstandigheden, staking, ongeval of ziekte van personeel van BMC Pensioen & Communicatie B.V., beperkende overheidsmaatregelen - daaronder ook begrepen maatregelen van vreemde overheidsorganen -, oorlog en oorlogsgevaar.

 

8.3 

In geval van niet toerekenbare tekortkoming van BMC Pensioen & Communicatie B.V., heeft deze de keuze om hetzij de nakoming met de duur van de belemmering op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden dan wel door de rechter te doen ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden is. In dat geval is de opdrachtgever gehouden de gemaakte kosten te vergoeden.

 

 

 

9                                             INSCHAKELING VAN DERDEN

9.1

BMC Pensioen & Communicatie B.V. behoud zich voor om, na overleg hierover met de opdrachtgever, derden in te schakelen teneinde een juiste uitvoering van de overeenkomst te bewerkstelligen.

 

10 

AANSPRAKELIJKHEID

 

10.1

Iedere aansprakelijkheid van BMC Pensioen & Communicatie B.V. alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door BMC Pensioen & Communicatie B.V. bij de uitvoering van de opdracht  ingeschakelde personen, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van BMC Pensioen & Communicatie B.V. wordt uitgekeerd, inclusief het door BMC Pensioen & Communicatie B.V. te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.

 

10.2 

In het geval de in artikel 10.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van BMC Pensioen & Communicatie B.V. in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van BMC Pensioen & Communicatie B.V. alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door BMC Pensioen & Communicatie B.V. bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt  tot maximaal het totaal van het, ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium.

 

10.3 

De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor opdrachtgever geen rechten ontlenen.

 

10.4  

BMC Pensioen & Communicatie B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

 

10.5 

BMC Pensioen & Communicatie B.V. is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door BMC Pensioen & Communicatie B.V. gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door BMC Pensioen & Communicatie B.V. kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.

 

10.6

BMC Pensioen & Communicatie B.V. is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies en/of renten voor door hem, na bemiddeling van BMC Pensioen & Communicatie B.V., afgesloten financiële producten, niet tijdig heeft voldaan.

 

 

 10.7

Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van BMC Pensioen & Communicatie B.V. voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.

 

 

10.8

Opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met BMC Pensioen & Communicatie B.V.  indien BMC Pensioen & Communicatie B.V. zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding  en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door Opdrachtgever te worden nagekomen.

 

 

11

TOEPASSELIJK RECHT

 

11.1

Alle overeenkomsten tussen BMC Pensioen & Communicatie B.V. en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands Recht.

 

11.2

Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement ‘s-Hertogenbosch.

 

 

11.3

BMC Pensioen & Communicatie B.V. is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval BMC Pensioen & Communicatie B.V. tot tussentijdse wijziging overgaat stelt zij opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt beheersen deze vanaf de door BMC Pensioen & Communicatie B.V. genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken.